Vanaf zondag 5 April geen kerkgang meer. Diensten alleen nog met 5 personen.’

3 april 2020

Beste gemeenteleden, lezers,

Door het coronavirus zijn grote delen van ons land ontregeld. Dit gaat onze gemeente niet voorbij. De maatregelen die genomen moeten worden in de bestrijding van het coronavirus kunnen ons bang maken. We weten echter uit Gods Woord (Filippensen 4 : 6,7) dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn, maar dat we onze begeerten, door bidden en smeken, met dankzegging bekend mogen maken bij God.

Kerkdiensten

Conform de richtlijnen van de overheid hebben we de afgelopen weken de zondagse diensten met een beperkt aantal kerkgangers kunnen houden. Door verschillende ontwikkelingen en berichten hebben we ons als kerkenraad opnieuw beraden op de kerkdiensten. Enerzijds willen we die zolang mogelijk toegankelijk laten blijven. Zolang de overheid het maatschappelijk leven niet volledig stil legt, maar een ieder wijst op de verantwoordelijkheid om op een verstandige wijze zich te houden aan de richtlijnen (“intelligente lock-down”)  zijn we van mening dat zeker de kerkgang mogelijk moet blijven. Anderzijds willen we juist als kerk geen aanstoot geven, rust uitstralen en onze verantwoordelijkheid nemen, juist naar de kwetsbaren in de samenleving. Van meerdere zijden is ons hier op gewezen.

Dit alles afwegend zijn we toegegroeid naar het ingrijpende besluit dat de kerkdiensten met ingang van 5 april niet meer toegankelijk zijn. In de kerk zal alleen een minimale bezetting aanwezig zijn om de kerkdienst mogelijk te maken. De kerkdiensten kunnen  tot  nader bericht, zoals het er nu naar uitziet  tot 1 juni, alleen nog online worden bijgewoond. Alle diensten worden uitgezonden met beeld en geluid.

Afgelasting activiteiten

De kerkenraad heeft besloten dat alle doordeweekse bijeenkomsten tot nader order worden uitgesteld. Zodra de activiteiten weer aan kunnen vangen zult u daarover worden geïnformeerd. Het gaat hierbij om :

  • Zondagschool
  • Catechisaties, met uitzondering van de belijdeniscatechese (deze wordt in tweeën gesplitst, zodat er maximaal met 3 personen wordt samengekomen )
  • Bijbelkring en Bijbelleesgroep
  • Vrouwenochtenden en mannenavonden
  • Jeugdverenigingen
  • Vergaderingen van de kerkenraad (zo nodig vergadert alleen het moderamen, zodat er dan met maximaal drie personen vergaderd wordt.)
  • Huisbezoeken
  • Verkoop collectemunten

Pastoraat

Onze predikant beperkt het bezoekwerk tot het strikt noodzakelijke. Het reguliere bezoekwerk rondom verjaardagen en jubilea vervalt vooralsnog. In situaties van ernstige ziekte of bij stervensbegeleiding wordt in overleg met de familie en personeel van het ziekenhuis geprobeerd om iemand zo persoonlijk mogelijk pastoraal te begeleiden.

Als u zorgen heeft of graag iemand wilt spreken, kunt ten allen tijde telefonisch contact opnemen met de predikant of wijkouderling, of iemand van de vrijwilligersdienst ‘Martha en Maria’. Dan kunnen we nagaan waar we u mee kunnen helpen, hoewel we nu met bezoekwerk terughoudend zijn.

Overdenkingen door de week

Verder hoopt onze predikant te proberen om via Youtube op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een overdenking te verzorgen naar aanleiding van een hoofdstuk (of een gedeelte ervan) uit de Bijbel.

Dit is bedoeld om contact te houden met de jongeren (ook catechisanten) en ouderen in onze gemeente, alsook met de bewoners van ‘huize Metje’. U kunt hiervoor ter zijner tijd een link vinden op de site van onze gemeente. Deze overdenkingen zijn vanaf 10.00 uur op de site beschikbaar.

Op de woensdagen is er elke week vanaf 19.00 tot 19.15 uur het luiden van de kerkklok. Direct aansluitend zal één van onze organisten een korte orgelbespeling verzorgen. Daarna zal onze predikant in ongeveer een half uur (vanaf het voorlees-gestoelte in de kerk) de hoofdstukken bespreken die aan de beurt zijn voor de Bijbel leesgroep, of verder gaan met de Bijbelstudie over Psalm 119. Na afloop zal er weer een orgelbespeling zijn. Dit alles zal live uitgezonden worden via de kerkomroep (met beeld en geluid)

De weekdienst zal volgens planning zijn, en zal plaatsvinden op de manier zoals op de zondagen.

Tenslotte :

Houdt u de landelijke richtlijnen van de RIVM  en onze website goed in de gaten. Wij proberen de informatie wat betreft de kerkelijke activiteiten zo goed als mogelijk voor u bij te houden en aan te passen als dat nodig is. We vragen u om de website van de gemeente regelmatig te raadplegen. Bovenal vragen wij u om in deze situatie elkaar op te dragen in het gebed.

Graag deze informatie delen met anderen binnen onze gemeente.

Uw kerkenraad