Giften

Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Dit gaat via de inkomstenbelasting. Aan deze belastingaftrek zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Een voorwaarde is dat de kerk over de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikt. Onze gemeente beschikt over deze ANBI status.

Daarnaast geldt er een minimumbedrag (drempel) voor aftrekbare giften. Het totaal van alle giften in een jaar moet hoger zijn dan 1% van het drempelinkomen en minimaal € 60 bedragen. Alles wat boven het drempelinkomen aan een ANBI instelling geschonken wordt mag als aftrekpost opgevoerd worden. Maar het totaal van de giften mag niet hoger zijn dan 10% van het drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het saldobedrag van de inkomens uit werk en woning (box 1), aanmerkelijk belang (box 2) en sparen en beleggen (box 3) van de fiscale partners gezamenlijk.

Wanneer de Belastingdienst er om vraagt moet u aannemelijk kunnen maken dat een gift ook daadwerkelijk is betaald. Van contante collectegiften kan geen kwitantie overlegd worden. Daarom maken we als gemeente gebruik van collectemunten.

Periodieke gift
Voor ‘gewone’ giften geldt een minimum- en een maximumbedrag. Maar voor een periodieke gift gelden deze begrenzingen niet. Een periodieke gift is altijd, volledig aftrekbaar! Per  1 januari 2014 is de verplichting van een notariële akte bij een periodieke gift vervallen. De periodieke gift is vanaf die datum ook geldig als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de schenker en de ANBI-instelling. Het jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna door de schenker jaarlijks overgemaakt worden. Desgewenst kan ook gekozen worden voor een machtiging waarmee de ANBI-instelling de periodieke gift (in termijnen) kan incasseren. Wel geldt als voorwaarde dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. De periodieke gift mag wel eindigen bij eerder overlijden of bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. Ook zijn op deze website voorbeelden van schenkingsovereenkomsten te downloaden.

U kunt op verschillende manieren een gift geven aan onze gemeente. Dit kan door een bedrag over te maken op een van de rekeningnummers van onze gemeente (zie hiervoor de pagina contact). Daarnaast kunt u anoniem uw gift overmaken via SKGcollect (klik hiervoor op de button onderaan deze pagina).

Op de website van SKGcollect klikt u aan de linkerzijde op “Gift/donatie algemeen”. Miiddels de keuze “Gift/donatie algemeen” wijzen de uit te voeren stappen zich vanzelf. Via uw in te geven e-mailadres ontvangt u bevestiging van de gift. Van belang is wel dat u bij het veld “Opmerkingen” aangeeft of de anonieme gift bedoeld is voor de “diaconie” dan wel de “kerkvoogdij” of een ander specifiek doel (predikantsplaats / onderhoudsfonds / orgelfonds / etc.).

Voor vragen kunt u terecht bij:
P.C. van Dijk (kerkrentmeester) email: kerkrentmeesters@hervormdharskamp.nl