Beleidsplan Hervormde gemeente Harskamp

De kernvraag voor het gemeente-zijn is zondermeer de vraag naar de zaligheid. De gemeente komt samen rond de dienst der verzoening in de prediking van het Woord. Dit sluit niet uit dat er geen bezinning mag zijn op het gemeenteleven dat voortvloeit uit die dienst der verzoening. Daar komt bij dat de Heere Zich in Zijn Woord heeft geopenbaard als een God van orde.

De bedoeling van dit beleidsplan is dan ook om het gemeente-zijn op een geordende wijze te beschrijven. Dit bevordert de inzichtelijkheid in wat er in de gemeente gebeurt en kan meer lijn brengen in de besluitvorming.

In dit beleidsplan van de Hervormde gemeente te Harskamp is gepoogd om vanuit Schrift en belijdenis een typering te geven van de christelijke gemeente. Daarna is een profielschets gegeven van onze gemeente die is uitgewerkt in de praktijk van ons gemeente-zijn.

Tevens zijn de structuren van diaconie en kerkvoogdij uiteengezet, zodat er duidelijkheid wordt verschaft over het financiële beleid.

Er is veel werk verzet om alles uiteen te zetten. Het is onze wens dat de Heere de bezinning op het gemeente-zijn wil zegenen tot welzijn van de gemeente, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot eer van Zijn Naam.

Ons beleidsplan kunt u online lezen.