Belijdenis

Wat belijden wij, als Hervormde gemeente binnen de PKN?

Onze Hervormde gemeente kan geplaatst worden in de hervormd-gereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking in de beide Zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, te weten de bediening van het Heilig Avondmaal (4 keer per jaar) en de bediening van de Heilige Doop belijdt de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God. De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, namelijk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van de vaderen. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de Drie Formulieren van Enigheid, namelijk de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

Hieronder volgt de concretisering van de grondslag van onze gemeente, die binnen de PKN een Hervormde gemeente wenst te blijven. Deze grondslag kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de Kerk of van de Overheid. Deze concretisering laat zien hoe wij als Hervormde gemeente in de PKN willen (blijven) staan; waarop wij acht geven en waaraan wij vasthouden.

Wij zijn altijd tegen het SOW-proces geweest en zijn ook tegen het genomen besluit van 12 december 2003 om te fuseren met andere kerken. Wij herkennen namelijk in voornoemd proces en fusie geen gestalte van belijdenis van zonden en verootmoediging.

Wij geven dan ook bij deze aan, waarop wij de kerk aanspreken en waarop wij door de kerk aangesproken willen en mogen worden.

1. Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te zullen geven en vast te houden aan de reine prediking van het Evangelie, de reine bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbare Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is verwerpen.

De volkomen leer der zaligheid vinden wij ten eerste begrepen in de drie oecumenische belijdenisgeschriften, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Belijdenis van Nicea en de Geloofsvorm en Bekentenis van Athanasius. En ten tweede in de gereformeerde belijdenisgeschriften van de Reformatie, de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels of de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten. Met Gods hulp zullen wij weerspreken en weren al wat in strijd is met dit belijden. Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij niet zondermeer de onveranderde Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther, noch de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.

2. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige Doop een instelling is van Jezus Christus om ons en ons zaad Zijn Verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen der gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods en van Zijn Verbond gedoopt te wezen. Wij houden vast aan het klassieke doopformulier.

3. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig Avondmaal een instelling is van Jezus Christus, Die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen. Wij willen dan ook alleen diegenen toelaten die in het midden der gemeente openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Verder vermanen wij alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de Tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Wij houden vast aan het klassieke avondmaalsformulier.

Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.

4. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers der gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders en belijdende leden van de plaatselijke hervormde gemeente binnen de PKN.

5. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht uitoefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten. Daarom zullen wij leden van hetzelfde geslacht niet in hun huwelijk kerkelijk bevestigen.

6. Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de in dit schrijven verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Christus.

7. Als kerkenraad hebben wij, met instemming van de gemeente, de verklaring die de Generale Synode heeft aangereikt ondertekend.