Gemeentegids

Deze (digitale) gemeentegids verschijnt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Hervormde gemeente van Harskamp. In deze gids vindt u informatie over alle facetten van onze gemeente. Wij hopen dat u door deze informatie een duidelijk beeld krijgt van de gemeente.

Gemeente-zijn is een voluit Bijbels gegeven. We leven in een tijd dat door moderne media het aspect van de gemeenschap onder druk komt te staan. We kunnen kerken in huis halen naar onze eigen zin. Toch lezen wij in de Bijbel dat overal de christenen samen kwamen rondom het Woord. We hebben in de eerste plaats Christus nodig als onze Borg en Zaligmaker, maar christenen hebben elkaar ook nodig.

Daarom is deze gids bedoeld om ons met elkaar rondom het Woord van God (de Bijbel) te brengen. Voornamelijk gaat het om de erediensten, waar het Woord verkondigd wordt. Maar ook in het verenigingsleven staat de Bijbel centraal. De Bijbel is eigenlijk de grote Gids, Die ons kan brengen tot het eeuwige leven. Zonder de Heilige Geest zal het Woord geen nut doen, maar zonder het Woord zal de Heilige Geest ons ook niet tot Christus brengen. Daarom zegt Calvijn: ‘Men moet zich naarstig toeleggen op het lezen en horen van de Schrift, indien men enig nut en enige vrucht wil ontvangen van Gods Geest.’