Catechisatie

In de periode van oktober tot eind maart komen de jongeren wekelijks samen om met elkaar te luisteren en te praten over de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

De predikant of pastoraal werker die de catechese geeft, maakt in de lessen gebruik van de methode ‘Leren om te leven.’ De naam van de methode geeft al aan dat wij als kerkelijke gemeente het belangrijk vinden dat de jongeren kennis opdoen van wat wij belijden en geloven! Belangrijk vinden we de aandacht hierin om de rijke schatten van de vroegchristelijke kerk en de reformatie dicht bij het hart van de jongeren te brengen.

De stof die behandeld en geleerd moet worden, wordt door de predikant gedeeld via ons kerkblad “Kerkklanken”.

Op dit moment zijn er vijf groepen.

De eerste groep. Hier worden de jongeren van 12 en 13 jaar welkom geheten. Inhoudelijk zal hier het Oude en Nieuwe Testament besproken worden. Ook worden er lijnen getrokken naar de belijdenisgeschriften.

In de tweede groep komen jongeren van 14 en 15 jaar samen. Thema’s als schepping en evolutie, het ontstaan van de Bijbel, bidden en Gods wet komen aan bod. Andere praktische thema’s die behandeld worden zijn andere godsdiensten en wat de taak van een kerkenraad is bijvoorbeeld.

In de derde groep komen alle jongeren van 16 en 17 jaar bij elkaar. In deze groep wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld. Vraag die centraal staat is: Wat geloven wij nu eigenlijk? Zit je vier jaar in deze groep, dan heb je de hele catechismus zo ongeveer doorgespit met elkaar!

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, nog geen belijdenis wilt doen, niet thuis wilt blijven, dan kun je in de vierde groep je leeftijdsgenoten ontmoeten rondom de Bijbel. In deze groep is er meer aandacht voor vragen vanuit de groep, hoewel het catecheseboek wel de leidraad is. Deze groep drinkt na afloop met elkaar koffie.

En de laatste groep bestaat uit jongeren en ouderen die belijdenis willen doen van hun geloof. Deze groep is meestal de kleinste groep. Hierdoor is er ook veel ruimte voor persoonlijke vragen en gesprekken. Bijvoorbeeld als het gaat om de toe-eigening van het geloof. Hier wordt het vijfde en laatste deel van ‘Leren om te leven’ behandeld. Naast een korte herhaling van de voorgaande jaren zal ook een inhoudelijke verdieping plaatsvinden.

De kerkenraad vindt het belangrijk om de motivatie van de belijdeniscatechisant duidelijk te hebben. Daarom is er aan het begin van de belijdeniscatechese een gesprek met de predikant. Aan het einde van het seizoen belegt de kerkenraad een avond waarin mensen die belijdenis van hun geloof willen afleggen, getuigen van kennis en motivatie om belijdenis te doen.

In de belijdenisdienst die volgt zullen vier vragen gesteld worden aan de catechisanten. Deze vragen zijn ooit opgesteld door ds. Voetius.

Wij hopen dat de catechisant met mond en hart Jezus Christus mag belijden als Heere! Daarnaast geeft de Openbare Belijdenis een kerkelijk recht op deelname aan het Heilig Avondmaal en geeft het toegang tot officiële kerkelijke vergaderingen.