Kerkenraad

De taak van de kerkenraad is:
De zorg voor de bediening van het Woord en de sacramenten; het opzicht over belijdenis en leven van de leden van de gemeente; het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld.

Verkiezing kerkenraadsleden
De verkiezing van ouderlingen en diakenen gaat als volgt. Belijdende leden dienen bij een vacature namen in bij de kerkenraad van lidmaten die naar hun mening voor verkiezing in aanmerking komen. Na kennisneming van de ingediende aanbevelingen stelt de kerkenraad dubbeltallen op, waaruit de gemeente in een vergadering van lidmaten kiest. Een ouderling of diaken met bepaalde opdracht of voor bijzondere werkzaamheden wordt door de kerkenraad verkozen, zonder dat door de lidmaten hiervoor namen worden ingediend.

Kerkenraadsvergaderingen
De kerkenraad vergadert als regel eens per maand, in de regel op de eerste maandag van de maand.

Predikant

Onze gemeente heeft één predikant. De dominee (pastor) is met plechtige woorden gezegd een ‘herder en leraar’. Hij heeft als primaire taak Gods Woord (de Bijbel) te brengen en uit te leggen tijdens de kerkdiensten. Namens de Heere God spreekt hij tot de aanwezigen, geeft hun Gods zegen mee en gaat hen voor in gebed. Hij is het ook die de sacramenten bedient: de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

Verder draagt hij zorg voor het welzijn van de gemeente, als een goede herder (de betekenis van het woord ‘pastor’) voor de kudde, naar het voorbeeld van Jezus, die Zichzelf de Goede Herder noemt in de Bijbel. Een dominee heeft ook een plek binnen de kerkenraad en hij geeft onderwijs in de christelijke leer door middel van catechese.

Per oktober 2022 is Ds. J.A. Mol verbonden aan onze gemeente. Voor contactgegevens zie de contactpagina.

Ouderlingen

De ouderlingen hebben tot taak te waken over het geestelijk heil van de gemeente in zijn geheel en van haar leden afzonderlijk. Zij houden daarom opzicht over de kerkdiensten en in het bijzonder over de Woordverkondiging. Daarnaast bezoeken zij de leden van de gemeente door middel van huisbezoeken.

Onze gemeente telt momenteel 5 ouderlingen:

  • Ouderling J. van Roekel (scriba)
  • Ouderling-Kerkrentmeester E. Mosterd
  • Ouderling-Kerkrentmeester E. Versteeg
  • Ouderling H. Theunissen
  • Ouderling A. van Veldhuizen

Diaconie

Diaconaat is afgeleid van het Griekse woord dat ‘dienen’ betekent. Diaconaat wil dus zeggen ‘dienstbaar zijn’: oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor maatschappelijke factoren die deze veroorzaken. De Heere Jezus spreekt hier Zelf over in Lukas 22:27b: ‘Ik echter ben in uw midden als Iemand die dient.’

De taak van de diaconie
In de eerste plaats is de diaken lid van de kerkenraad en draagt daardoor medeverantwoordelijkheid voor het wel en wee van de gemeente in de breedst mogelijke zin. De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld, in het bijzonder door bijstand en vertroosting aan hen die verpleging en verzorging behoeven, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord of zich in stoffelijke nood bevinden.

Het college van diakenen bestaat uit de volgende personen:

  • Vacature (voorzitter)
  • Dhr. S.S. de Jager (secretaris)
  • Dhr. E. van Veenschoten (penningmeester)