Kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

Kerkrentmeesters hebben als taak de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen en onderhouden, zo staat het omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 11. Het gaat dan o.a. om:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
  • het beheren van de financiën van de gemeente;
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
  • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
  • het beheren van de archieven van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente van harskamp bestaat momenteel uit de volgende drie leden:

 • Ouderling-kerkrentmeester E. Mosterd (voorzitter)
 • Ouderling-kerkrentmeester E. Versteeg (secretaris)
 • Kerkrentmeester P. van Dijk (penningmeester)