Reglement

Voordat u besluit tot het huren van één of meerdere van onze zalen, vragen wij u om goede nota te nemen van onderstaand reglement. Bij het aangaan van een huurovereenkomst, dient u onderstaande regels, te ondertekenen.

Het verenigingsgebouw “ ’t Anker”, gelegen direct achter het kerkgebouw van de  Hervormde Gemeente van Harskamp is in de eerste plaats opgezet om ruimte te bieden voor de activiteiten van de tot deze gemeente behorende kerkelijke verenigingen en van het kerkenwerk in de ruimste zin van het woord.

Slechts in tweede instantie om zaalruimte beschikbaar te stellen aan bedrijven, organisaties, verenigingen en personen, die op gepaste wijze vergaderingen, cursussen en recepties e.d. willen houden.

Degene die de zaalruimte in “ ’t Anker” wensen te huren en/of hiervan gebruik willen maken dienen daarom te verklaren dat men instemt met de hierna volgende bepalingen:

“In het gebouw mag niets worden georganiseerd of ondernomen, dat in strijd is met de positief christelijke levensstijl, zoals deze voor de Hervormde Gemeente van Harskamp normgevend is”.

Vanwege de verbondenheid aan kerk en samenleving (ons dorp) wordt de huurovereenkomst aangegaan onder voorbehoud van het volgende:  Condoleance/begrafenissen gaan te allen tijde voor zaalverhuur. In dat geval zal de beheerster samen met u proberen te zoeken naar een passend alternatief.
 1. Samengevat vinden we bij zaalhuur in onze gebouwen verder de volgende zaken van duidelijk belang. Het is niet toegestaan:
  • Gods naam te misbruiken of grove, onbehoorlijke of kwetsende taal te gebruiken.
  • Misbruik te maken van alcoholhoudende dranken of sterk alcoholische dranken te gebruiken
  • Zich op andere wijze te misdragen.
  • Muziekinstrumenten te gebruiken (of muziek te draaien) anders dan voor christelijke samenzang en na afstemming met de beheerster.
 2. De beheerster heeft opdracht er op toe te zien, dat bovenstaande bepalingen worden nageleefd.

In ernstige situaties behouden wij het recht voor om deze personen uit het gebouw te verwijderen!

 1. De huurder is verplicht om overtreding van deze bepalingen te voorkomen.
  De verhuurder heeft het recht de zaal te ontruimen indien de huurder, na sommering van de beheerster en/of leidinggevende, weigert zijn medewerking te verlenen om herhaling van de overtreding te voorkomen.
 2. In geval van ontruiming heeft de huurder geen enkel recht op schadevergoeding. Wel is huurder verplicht de gehele zaalhuur te betalen.
  De kosten van de eventuele veroorzaakte schade zal in rekening gebracht worden bij de huurder.
 3. De kosten van de door de huurder veroorzaakte schade tijdens verhuur aan interieur/inventaris zullen eveneens in rekening gebracht  worden bij de huurder.
 4. “ ’t Anker”  is niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van kleding en andere bezittingen van de huurder.
 5. De zalen dienen uiterlijk om 24.00 uur leeg en schoon achtergelaten te zijn.
  Op zaterdagen is hiervoor het tijdstip 23.00 uur
 6. Het is de huurder toegestaan om in beperkte mate licht alcoholische dranken (<16%) mee te nemen, één en ander na overleg en afstemming met de beheerster.
  Het nuttigen van de licht alcoholische dranken mag alleen binnen de gehuurde zaal plaatsvinden (dus niet in de gang of  buiten)
 7. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen 1 week  voor de overeengekomen datum  is huurder 50% van de zaalhuur verschuldigd, overmacht daargelaten.
 8. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst verplicht de huurder zich de hiervoor genoemde bepalingen na te komen en alle aanwijzingen van de beheerster  in zaken, waarin deze bepalingen niet voorzien, op te volgen.
 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerster .

Klik <HIER> om het reglement te downloaden